نام مردان و بانوان بزرگ تاریخ ایران

مهرک نام شاپور اول

نیکا نام رودخانه ای در ایران

روشاک از سرداران مبارز در برابر اسکندر گجستک

سام پدر بزرگ رستم

سپنتا نامی مقدس در ایران باستان

شهداد داده شده از شاه

شایگان مرد بزرگ

سیاوش فرزند کیکاوس - شخصیت اسطوره ای ایرانیان

سورنا رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان

اوتانا هم پیمان داریوش اول

وارتان یکی از شاهان ایران

آریانا متعلق به نسل آریا

اشکان شاهان سلسله اشکانیان

بکتاش شاه خوارزم

دادمهر فرستاده شهر از طرف فرشته مهر

فرهود پسر زیبا

گشتاسب از شاهان ایران باستان

هیراد ظاهر سالم و زیبا

هیتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ

جاماسب حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان

جویان از شخصیت های شاهنامه

کیخسرو از شاهان پیشدادی - فرزند سیاوش- نوه کیکاوس

کیان ستاره

نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت

مهراشک نام ایرانی

مهرساد نام ایرانی

مکابیز نام ایرانی

نرسی از شاهان ساسانی

کورش بنیانگذار شاهنشاهی و حقوق بشر جهان

خشایار شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ

کامبیز یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ

جمشید سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش

هیربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت

هژیر یکی از پهلوانان ایرانی

فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت

فریان نام یکی از شاهان گذشته

دارمان خسرو پرویز شاه ایران

داریوش شاه شاهان - شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران

کارن فرزند کاوه - شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها

برسام به معنای آتش بزرگ

بامشاد از موزیسین های دوره ساسانی

بامداد پدر مزدک

آریارمن از نخستین پادشاهان ایران در 2600 سال پیش - نیای داریوش

آرتاباز یکی از فرماندهان کورش بزرگ

ارشان شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم

ارشام نام پدر بزرگ داریوش بزرگ

ارد نام اشک سیزدهم و همچنین اندیشمند بزرگ معاصر - ارد بزرگ

اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیان - اردشیر بابکان

اردوان نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول

اردا نام کشیشی در زمان ساسانیان

ارشاما نام پدر بزرگ داریوش اول

ارشک نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان

آرش نام قهرمان وطن پرست ملی ایران

آراد نام فرشته

آرآسب نام کورش اول

انوشیروان نام پادشاه دادگستر ایران

انوش جاودانه

اَفشین نام یکی از شاهزادگان ساسانی که به بابک خرمدین خیانت کرد

آبتین شخصیتی در شاهنامه - پدر فریدون

آترین نام یکی از پادشاهان خوزستانی در زمان داریوش بزرگ

آرتاباز نام فرمانده ارشد گردونه های کورش بزرگ

آرتام نام والی فریگیه در زمان کورش بزرگ

آریاداد برخواسته از نسل آریا - داده شده آریایی

آرتین نام هفتمین پادشاه ماد

آریا نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا

آریامس آریای بزرگ - از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک

آریامهر دارنده مهر - از سرداران داریوش سوم

آریوداد ایرانداد اوستا

آیوت یکی از بهدینان در فروردین یشت

آرتامن از همپیمانان داریوش بزرگ در براندازی بردیا

ارشکان کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی

آریومهر از سرداران داریوش سوم

اوراش فرزند کوچک اردشیر شاهنشاه ایران

بابک بابک خرمدین تندیس وطن پرستی ایرانیان

باربَد نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی

برتهم از سرداران نامی ایران

برسام از سردارن یزدگرد شاهنشاه ساسانی

بیارش کی بیارش - همان آرمین شاهنامه

پاپَک دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی

پاردیک پدربزرگ ساسان بنوشته کتیبه کعبه زرتشت

پِدرام نبیره سام - بدرود - شادباش

پرهام از نامهای ایران باستان - تازی شده اش ابراهیم

پِرشان از نامهای اوستایی به معنی رزمجو

تنسر بزرگ روحانی زرتشتی که اوستا را گرد آوری کرد

تهمتن بزرگ پیکر و دارنده اندام نیرومند

تیرداد پادشاه رمنستان- پادشاه اشکانی

تیگران از سرداران نامی خشیارشا - پادشاه ارمنستان

چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان

خسرو در اوستا به معنی نیکنام - شاهنشاه ساسانی

دارا نهمین پادشاه کیانی - پسر رستم - داریوش

دانوش دیانوش دوانوش - دارنده جاودانگی

راتین رادترین-با داد و دهشترین-از سرداران ارشیر دوم

رسام نام پیکرنگار بهرام گور شاهنشاه ایران

رامین از فرزندان کیخسرو و برادر رامی

روزبه در پهلوی روژوه- وزیر بهرام شاهنشاه ساسانی

روشاک از سرداران ایرانی در جنگ با اسکندر گجستک

زوپیر همپیمان داریوش بزرگ که گوش و بینی خود را در فتح بابل برید

ژوپین نام فرزند کیکاوس

سامیار از نامهای کهن زرتشتی ایران

شاهین سردار بزرگ خسرو پرویز از خاندان وهمنزاد

شهروز وزیر شاهنشاه شاپور

شیراک پدر هرمزد - نگارنده کعبه زرتشت

فَربُد به معنی راست و درست

فرمنش از پادشاهان ایرانی در گرجستان

کیارش دومین پسر کیغباد- پسر کی اپیوه

کیانوش برادر فریدون شاه پیشدادی

کیانمهر کیامنش - کیافر - کیانزاد

لیشام از وطنپرستان دیلمی

مازیار از سرداران مادی کورش بزرگ - ماه یزد یار - همسنگر بابک

مزدک از نامهای دوران هخامنشی - آفریننده مزدا - آئین آورنده مزدکیان

مهراب پادشاه ایرانی در کابل و پدر رودابه

مهران همان میتران پهلوی - از خاندانهای اصیل ساسانی

نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت

آئیریک نیای یازدهم زرتشت

آئین کیش - راه و روش

آئین گُشنَسب سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه

آپاسای منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی

آتروترسه پسر اسفندیار

آتروپات سردار ایرانی که والی آذربایجان بود - سردار داریوش

آترونوش آذرنوش - پاکدین زرتشتی

آرتاپارت نگهبان ویژه کوروش بزرگ

آرتام یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ

آرتین هفتمین پادشاه ماد

آریاز راهنما و راهبر - نامی اوستایی

آروکو فرزند کوروش هخامنشی

آریابد نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی

آریاراد پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه

آیوت یکی از بهدینان زرتشتی

ائیریه من ایران منش در روزگار ساسانی

ادیشه نامی پهلوی - از سرداران کورش بزرگ

اَرتاریا پسر خشایارشاه

اَرتامن از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین

اَرتاوند فرمانده ناوگان خشیارشا

اَرتور در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است

اَرتَمَن یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش

اَرتَبرزین در اوستا یعنی برترین راستی - سرداری هخامنشی

اَردین راستین و بزرگوار

اَرزین فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک

اَرسیما نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون

اشتوکان نامی اوستایی و رقیب زریر

اشاداد کسی که از راستی و نیکی سود جسته است

اُمید در پهلوی اُمیت - از نویسندگان دینکرد زرتشتیان

اُوَرَش پسر اردشیر سوم

اُورداد از سرداران کوروش بزرگ

باتیس ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک

باوَند از سپهبدان مازندران

بَردیا - بَردیه فرزند کوروش بزرگ

بروسا پدر بهرام - از موبدان یزد

بَستام برادر زن هرمز چهارم ساسانی

بهداد نیک آفریده شده

به رَوِش نیکترین راه - بهترین انتخاب زندگی

بیارش کی بیارش - همان آرمین شاهنامه

پوریا از پهلوانان ایران زمین

پویان جستجو کننده راستی و درستی

تورک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه

تیران پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان

جهانگیر پسر رستم ذال

چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی

داتام فرمانده ایران در کاپادوکیه

داریو از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان

دانین از خاندانهای ایرانی

دیااکو پادشاه ماد ایرانی
راتین از سرداران اردشیر دوم - رادترین مرد

رام برزین پیشکار دربار انوشیروان دادگر

رایش پسر زادشم

رتوشتر برادر بزرگ اشو زرتشت

ریوشاد نامی ایرانی

ژوبین پسر کیکاووس

سپند مهر در اوستا سپنته میتر - قاتل خشایارشا

سپهرداد در اوستا سپیتریدات - داده خداوند

سپیتا از درباریان آستیاگ ماد

سروش گوش دادن به صدای وجدان - پیک ایزدی در دین بهی

سهراب تابش سرخ - پسر زال

سیامک پسر کی کاووس

سینا در اوستا سَئنا - از پیروان زرتشت

شاه بهرام نام زرتشتیان امروزی - نام بهرام گور

شروین از شاهان باوندی

شهروی چهره شاهانه - از موبدان ساسانی

شیروان از شاهان شیروانی ایران

شیروی از شاهان ساسانی

فرامین از پادشاهان ساسانی

فرزام لایش و شایسته

فرزین نامی ایرانی

فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است

فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست

فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی - فرهاد عاشق شیرین

کارین از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن

کامیار نامی ایرانی

کُردان پسر مرزبان

کی آرمین پسر کی قباد

کیازند نامی ایرانی

کیانوش برادر شاه فریدون پیشدادی

کیوان پسر موبد سروش

کیومهر نامی ایرانی

گودرز پسر گیو

لُهراسب پسر کیخسرو شاه کیانی

مانی نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد

مِهربُد نامی از دوره هخامنشی

مهیار نامی ایرانی

نیما از دانشمندان ایرانی

ورجاوند نورانی - مقدس - دارای احترام

وَندا امید - آرزو - سپهبد تبرستان

وَهرام نامی پهلوی - همان بهرام

ویسپار هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین

هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران

هومان پسر ویسه و برادر پیران

نامهای بانوان ایرانی

افرا ستایش کردن

افشید شکوه خورشید

آلیش قابل اشتعال

الیا نام گل

آمیتریس نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا

آموتیا نام دوشیزه در زمان زندیه

آناهیتا نام فرشتگان اهورامزدا

آندیا همسر اردشیر اول

آنیتا نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه

انوشا خوشحالی و سرور و شادی

انوشک نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی

انوشه نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی

آرا آراستن و زیبا کردن

آرمیلا نام دختران در ایران باستان

آرمیتان شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید

آروشا درخشان - نورانی - باهوش

آرتا نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند

ارنواز شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید

آرتمیس گوینده راستی- نام دریاسالار زن

آرتنوس صادق - راستگو - نام دختر داریوش

آسا نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت

آتاناز نامی ایرانی

آتنا نامی ایرانی

آتوسا دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار

آتوشه نام عمه یا خاله شاپور شاه

آوید نامی ایرانی

آویسا آب پاک و تمیز

آیدا همچون ماه و مهتاب

آیدان چهره زیبا همچون ماه - آیسان

آیلا نور ماه و مهتاب- آیناز

پرشه جرقه - دختر ایرانی

پروشات همسر داریوش دوم

ردیمه همسر کمبوجبه - شاهزادگان هخامنشی

رکسانا دختر داریوش دوم

سپنتا مقدس ایرانی

وانوشه نام گل

آذرمهر آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا

آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران

آزیتا نام شاهزاده - ملکه و پرنسس در ایران

برسین دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد

بهنوش خوش مشرب - مطبوع - دلپذیر

بهشید نامی ایرانی به معنی بهترین روشنایی

بیتا زیبا و خوش چهره

کاساندان همسر کورش بزرگ

چیستا زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده

دل آسا نامی ایرانی

درسا همچون مروارید

الیکا مادر زمین - شکوفه - نام دهی در شما ایران

الیزه نام مکانی در رودبار

المیرا فدا کننده

اریکا مرتبط با زمین

اِستاتیرا همسر داریوش سوم

ایرسا رنگین کمان

کیانا برخواسته از نسل کیانیان

لبینا نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران

لیدا مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید

مهشید مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید

ملیسا مرهم - نام زنبور عسل در یونانی

ماندان ماندانا - مادر کورش بزرگ - همسر کمبوجیه اول

مرسده ملکه در ایران

میترا فرشتگان مقدس ایران باستان

نازنوش نامی ایرانی

نیسا دختر یکی از شاهان پارتی

نیوشه نیوشا- گوش دهنده- نوشه

نوشا پرنس در زمان ساسانیان

پانته آ شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد

پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان

پارمیس دختر ارشد کورش بزرگ

رُدگون مادر داریوش اول - پرنس در اشکانیان

ساینا سیمرغ

تینا عاشق

منبع : آرتیمان کهن نگین تویسرکانکجایی کوروش دریابی ایران پاکت را.....
برچسب ها : ایرانی ,داریوش ,نامی ,ساسانی ,کورش ,شاهان ,نامی ایرانی ,کورش بزرگ ,داریوش بزرگ ,اسکندر گجستک ,ایران باستان ,حمله اسکندر گجستک ,ارتش هرمزد انوشیر